Actualité

Invitatioun op d'Aweiung zu Dickweiler

​De Schäffen– a Gemeenerot vun der Gemeen Rouspert
invitéiert Iech heimat häerzlech op
d’Fäerdegstellung vun den Infrastrukturaarbechte vun Dickweiler
an d'Aweiung vun der Place René Hubert
e Freideg, 28. Juli 2017 um 16.30 Auer
op der Duerfplaz zu Dickweiler
No dem Empfang op der Duerfplaz offréiert
d’Gemeen e Patt.

InvitationDickweilerInfrastruktur.pdf