Actualité

Celsusfeier 2017

Heimat invitéiert Iech de Schäfferot ganz häerzlech op d'Celsusfeier, Ouschterméindeg, den 17. Abrëll 2017 op Uesweller. D'Mass ass em 15.30 Auer mat uschléissender Seegnung vun de Vëloen, Päerd, Trakteren, Autoen a.s.w.

Duerno invitéieren mir Iech an de Proufsall op den Eierewäin.


De Schäfferot

Romain Osweiler           

Patrick Hierthès

Henri Zeimetz