Gegrennt am Summer 2011 vum Christiane Feinen-Thibold, Chouerdirigentin, Beroufsmusikerin, fräischaffend ganzheetlich Sängerin,

béid den S.D.F.asbl - Fraechouer
all interesséierte Frâ

- d'Méiglichkéet, de polyphone Gesank ouni Léstungsdrock an a convivialer Atmosphäre ze léieren.

- Stemm- an Otemtechnik,
- openén lausteren,
- sain ége Stemm spillerisch entdèkken,
- stemmlich Improvisatiunn am Grupp an als Solist,
- ...
dest e puer Beispiller vun der Offer vun éisem Chouer.

Mir fonctionnéieren als Fraechouer,
sangen/prouwen all Méindes vun 20:00-22:00h am "Fräihof" zu Sténem,
an offréieren do all 1schte Méindich am Mount é
Workshop fir interesséiert Fraen/Männer.
Onkästebäitrag erwenscht.
Kontakt :
dittswitches@yahoo.de

Nein
Nein